ວິທີການສັ່ງຊື້ ແລະ ຊຳລະຄ່າສິນຄ້າຜ່ານທາງ Online

ຫຼື ທ່ານສະມາດປະຕິບັດ ຕາມຂັ້ນຕອນຂ້າງລູ່ມ:

 1. ໃຫ້ທ່ານເລືອກສິນຄ້າ ທີ່ຕ້ອງການ ເຂົ້າໄປໄວ້ໃນ ກະຕ່າສິນຄ້າ, ເພີ່ມຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດ ຕາມແບບຟອມ, ສຳຄັນແມ່ນທີ່ຢູ່, ບ່ອນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຄືເບີ້ໂທຕິດຕໍ່ ແລະ ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນສິນຄ້າໃຫ້ລະອຽດ.

 2. ຈາກນັ້ນໂທແຈ້ງ ຫຼື ໂທພົວພັນພວກເຮົາໂດຍກົງຕາມເບີ້ 020 58189995, 58189996, 55556905 ຫຼື ເຂົ້າມາພົວພັນໂດຍກົງ ນຳຮ້ານພວກເຮົາກໍ່ໄດ້.

 3. ເມື່ອທ່ານເຫັນວ່າສິນຄ້າທີ່ສັ່ງຊື້ນັ້ນເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການແລ້ວ ໃຫ້ໂອນ ເງິນເຂົ້າບັນຊີຂ້າງລູ່ມ:ບັນຊີ ທະນາຄານ:

  1. ການຄ້າຕ່າງປະເທດ: 165120000327386001 (ເງິນກີບ): ຊື່ບັນຊີ Mr Chanthavilay BOUNTHALA.

  2. ການຄ້າຕ່າງປະເທດ: 130120100327386001 (ໂດລາ): ຊື່ບັນຊີ Mr Chanthavilay BOUNTHALA.

  3. ການຄ້າຕ່າງປະເທດ: 130110001374444001 (ກີບ): ຊື່ບັນຊີ C.I.T SOLE CO.,LTD.

 4. ເມື່ອໂອນເງິນສຳເລັດແລ້ວ ໃຫ້ໂທແຈ້ງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງການໂອນເງິນ ໂດຍຖ່າຍເອົາຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ລາຍລະອຽດເລກທີໃບບິນຂອງການຊຳລະ ສົ່ງເຂົ້າເບີ້ 02058189995 ຫຼື 02058189996 ພ້ອມແຜນທີ່ ຫຼື ທີ່ຢູ່ຂອງລູກຄ້າ ໃຫ້ພ້ອມ

 5. ທາງບໍລິສັດເຮົາ ຈະຈັດສົ່ງເຄື່ອງໃຫ້ Free ທົ່ວປະເທດ ຕາມທີ່ຢູ່ ທີ່ທ່ານ ປະກອບຂໍ້ມູນໃຫ້.

ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ບໍລິສັດ ພວກເຮົາ

ການບໍລິການ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດສຸດຈະລິດ ເປັນສິ່ງທີ່ສ້າງໃຫ້ເກີດຄວາມຍືນຍົງໃນການເຮັດທຸລະກິດ, Website ຂອງບໍລິສັດເຮົາ ເປັນເວັບ ທີ່ໃຊ້ຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ ສະນັ້ນ ທາງບໍລິສັດ ພວກເຮົາ ຂໍສັນຍາ ຕໍ່ ລູກຄ້າວ່າ:

 1. ຈະຈັດສົ່ງສິນຄ້າທີ່ລູກຄ້າສັ່ງ ໃຫ້ໄດ້ຕາມກຳນົດເວລາທີ່ຕົກລົງກັນໄວ້, ຄົບຕາມຈຳນວນຂອງສິນຄ້າ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ຖືກຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງລູກຄ້າ.

 2. ຈະຮັບປະກັນສິນຄ້າ ຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ທາງບໍລິສັດ ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ລູກຄ້າ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ໃນການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.

 3. ຂໍໃຫ້ລູກຄ້າຈົ່ງເຊື່ອໝັ້ນ ໃນການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ຈາກທາງເວັບໃຊ້ພວກເຮົາ ເພາະບໍລິສັດ ພວກເຮົາ ໄດ້ຂື້ນທະບຽນການຄ້າ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແລ້ວ ໂດຍມີໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ 0097/ຈທວ, ລົງວັນທີ 30/12/2015. ຖ້າຫາກພວກເຮົາ ເຮັດບໍ່ຖືກໃນການຊຳລະ ແລະ ຊື້ຂາຍແລ້ວ ແມ່ນລູກຄ້າສາມາດສັ່ງຟ້ອງ ໄດ້ຕາມກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ທີ່ໄດ້ວາງອອກນັ້ນ ຕາມເຫດ ແລະ ຜົນຕົວຈິງ.

ຂໍຂອບໃຈຫຼາຍໆ ທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການ!