ຮັບພະນັກງານເພີ່ມ ເດືອນ 09-2017

ຮັບພະນັກງານເພີ່ມ ເດືອນ 09-2017

ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ພວກເຮົາ ຕ້ອງການ ເພື່ອນຮ່ວມງານ ບາງຕຳແໜ່ງງານ ເພີ່ມ ລາຍລະອຽດ ດັ່ງຮູບ ຂ້າງລູ່ມ ຫຼື ສົ່ງ mail [email protected] ລາຍລະອຽດ ຜູ້ສະໝັກ ໃນຮູບຂ້າງລູ່ມ:  

ປະກາດຮັບພະນັກງານເພີ່ມ

ປະກາດຮັບພະນັກງານເພີ່ມ

ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດ ພຽງຜູ້ດຽວ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ກ້ອງວົງຈອນປິດ ດາຫົວ ໃນລາວ ຕ້ອງການພະນັກງານ ເພີ່ມບາງຕຳແໜ່ງ ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າຫ້ອງຂາຍ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ດັ່ງລາຍລະອຽດຂ້າງລູ່ມນີ້: 1. ພະນັກງານໄອທີ ຈຳນວນ 01 ຕຳແໜ່ງ: ຮູ້ນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມ Adobe Illustrator ແລະ ໂປຼແກຼມອື່ນໆຍິ່ງເປັນການດີ. 2. ພະນັກງານ ຊ່າງສ້ອມແປງ ກ້ອງວົງຈອນປິດ 01 ຕຳແໜ່ງ: ຮູ້ນຳໃຊ້ອຸປະກອນສ້ອມແປງ ເອເລັກໂທນິກ, ຮູ້ແທກ ລະບົບ ໄຟຟ້າ, ຮູ້ຈູດປ່ຽນ ໄອຊີ ຕ່າງໆ ຖ້າມີປະສົບການ ຈະພິຈາລະນາ

ປະກາດຮັບສະໝັກ ຊ່າງສ້ອມແປງກ້ອງວົງຈອນປິດ ເພີ່ມຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ປະກາດຮັບສະໝັກ ຊ່າງສ້ອມແປງກ້ອງວົງຈອນປິດ ເພີ່ມຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ປະກາດຮັບພະນັກງານ ຊ່າງສ້ອມແປງກ້ອງວົງຈອນປິດ ເພີ່ມຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດ ພຽງຜູ້ດຽວ ຕ້ອງການພະນັກງານຊ່າງສ້ອມແປງກ້ອງວົງຈອນປິດຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າຫ້ອງຂາຍ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ດັ່ງລາຍລະອຽດຂ້າງລູ່ມນີ້: 1. ພະນັກງານ ຊ່າງສ້ອມແປງກ້ອງວົງຈອນປິດ ຈຳນວນ 05 ຕຳແໜ່ງ: ເງື່ອນໄຂ ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການສ້ອມແປງອຸປະກອນເອເລັກໂທນິກຕ່າງໆ, ຮູ້ກວດລະບົບໄຟຟ້າ, ຈອດ, ຍົກປ່ຽນ Chip ແລະ ອຸປະກອນ ຕ່າງໆໄດ້ ແລະ ຖ້າມີປະສົບການຈາກບ່ອນອື່ນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ. ເງິນເດືອນພື້ນຖານດີ ໂອລົມກັນໄດ້ ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເງິນ % ໃນການຂາຍເຄື່ອງ, ເງິນຫ້າວຫັນໃນການເຮັດວຽກ. ເອກະສານປະກອບ: ໃບສະເໜີຂໍເຂົ້າເຮັດວຽກ, ຊີຫວະປະຫວັດຫຍໍ້,

ປະກາດຮັບພະນັກງານ 10/10/2016 ປະຈຳຢູ່ ຫ້ອງຂາຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ປະກາດຮັບພະນັກງານ 10/10/2016 ປະຈຳຢູ່ ຫ້ອງຂາຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ປະກາດຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າໃນຫ້ອງຂາຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ   ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດ ພຽງຜູ້ດຽວ ຕ້ອງການພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າຫ້ອງຂາຍ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ດັ່ງລາຍລະອຽດຂ້າງລູ່ມນີ້: 1. ພະນັກງານ ຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ ຈຳນວນ 04 ຕຳແໜ່ງ: ເງື່ອນໄຂ ຮຽນຈົບວິຊາສະເພາະທີ່ກ້ຽວພັນ, ລະດັບວິຊາສະເພາະ ຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ, ມີຄວາມດຸໝັ່ນໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ເຮັດການຕະຫຼາດ, ຮູ້ນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ແລະ ສາມາດຮຽນຮູ້ນຳໂປຼແກຼມຕ່າງໆທີ່ທາງພວກເຮົາສອນໃຫ້ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ມີເຕັກນິກໃນການເຮັດການຕະຫຼາດ Online, ຖ້າມີປະສົບການຈາກບ່ອນອື່ນ, ຮູ້ພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຈີນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ. 2.