ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນ ການນຳໃຊ້ ສູດ if ໂດຍມີ 02 ເງືອນໄຂ ແລະ ຫຼາຍເງື່ອນໄຂ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ເອົາໄປປະຍຸກໃຊ້ໃຫ້ງ່າຍຂື້ນ ລາຍລະອຽດ ຕາມວີດີໂອ ຂ້າງລູ່ມ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *