ໃນວີດີໂອ ຂ້າງລູ່ມ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຮວບຮວມ ເອົາ 05 ຄວາມຄິດ ດີດີ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ຊີວິດຂອງທ່ານ ປ່ຽນໄປ ແລະ ຖ້າຫາກທ່ານສາມາດ ປະຕິບັດໄດ້ ແມ່ນຈະນຳຕົວທ່ານໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໄດ້.

ວີດີໂອ ໂດຍ: CIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *