ຜະລິດຕະພັນໂປຼແກຼມ ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ ເປັນລະບົບໂປຼແກຼມ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍທ່ານ ຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານ ທຸລະກິດການຂາຍຂອງທ່ານ ໄດ້ຢ່າງແບບທັນສະໄໝ ສາມາດບໍລິຫານໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາຜ່ານໂທລະສັບມືຖື SmartPhone, Tablet ແລະ ຄອມພິວເຕີ, ສາມາດນຳໃຊ້ຂາຍເຄື່ອງ ຫຍັງກໍ່ໄດ້ ທີ່ທ່ານເຫັນວ່າມັນເໝາະສົມ ກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ ເພາະໂປຼແກຼມມີລະບົບຈັດການຢ່າງລະອຽດ:

 1. ຂາຍເຄື່ອງ: ຄູ້ມຄອງໃບບິນຂາຍເຄື່ອງແຕ່ລະວັນ ໂດຍແຍກໃຫ້ເຫັນ ບິນທີ່ຊຳລະໝົດແລ້ວ, ບິນທີ່ຍັງຕິດໜີ້, ລາຍລະອຽດເລກທີບິນ, ວັນທີອອກບິນ, ຊື່ລູກຄ້າ, ລວມຍອດ, ພະນັກງານສ້າງ, ສະຖານະໃບບິນ ແລະ ອື່ນໆ.
 2. ສິນຄ້າ: ຄູ້ມຄອງສິນຄ້າ ອອກເປັນໝວດໝູ່ຢ່າງລະອຽດ ໂດຍເຮົາສາມາດ ກຳນົດເອງໄດ້, ສາມາດຮູ້ຈຳນວນ ສິນຄ້າໃນສາງ, ລະຫັດສິນຄ້າ (ລະຫັດບາໂຄດ), ຊື່ສິນຄ້າ, ລາຄາຊື້, ລາຄາຂາຍເປັນອັນ, ເປັນຊຸດ, ເປັນໂຫຼ…(ແລ້ວແຕ່ເຮົາກຳນົດເອງໃນເວລາເພີ່ມສິນຄ້າໃໝ່), ຫົວໜ່ວຍ, ຈັດຢູ່ປະເພດສິນຄ້າໃດ… ສາມາດຍ້າຍສ້າງຕິດຕາມແຕ່ລະສາຂາ, ກວດເຊັກສິນຄ້າຄືນ ແລະ ພີມລະຫັດບາໂຄດໃຫ້ສິນຄ້າ. ພິເສດສາມາດເພີ່ມສິນຄ້າ ແລະ ນຳລາຍການສິນຄ້າອອກຜ່ານ ຕາຕະລາງ Excel ທີ່ກຳນົດເປັນແບບຢ່າງໃຫ້.
 3. ສາງສິນຄ້າ: ຄູ້ມຄອງເລກທີເພີ່ມສິນຄ້າເຂົ້າສາງ, ຊື້ຜູ້ຈຳໜ່າຍ, ລວມຍອດຕົ້ນທຶນ, ຍອດຊຳລະຕົວຈິງ, ວັນທີລົງສາງ, ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສະຖານະຕ່າງໆ.
 4. ລູກຄ້າ: ຄູ້ມຄອງໝວດໝູ່ຂອງລູກຄ້າ ໂດຍເຮົາສາມາດກຳນົດເອງໄດ້, ລະຫັດລູກຄ້າ, ຊື່ລູກຄ້າ, ທີ່ຢູ່, ເບີ້ໂທລະສັບ, Email, ວັນ,ເດືອນ,ປີ ເກີດ, ພີມບາໂຄດລູກຄ້າ…. ພິເສດໄປກ່ວານັ້ນ ແມ່ນສາມາດຄູ້ມຄອງໜີ້ສິນໄດ້ຕາມລູກຄ້າ, ລາຍການຊື້ເຄື່ອງຜ່ານມາ ແລະ ລາຍການຮັບຂອງຂວັນໄລຍະຜ່ານມາ.
 5. ຜູ້ຈຳໜ່າຍ: ຄູ້ມຄອງກ່ຽວກັບຜູ້ຈຳໜ່າຍ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າໃຫ້ເຮົາ ໂດຍສາມາດແຍກອອກເປັນໝວດໝູ່, ລະຫັດຜູ້ຈຳໜ່າຍ, ຊື່ຜູ້ຈຳໜ່າຍ, ເບີ້ໂທລະສັບ, ຂໍ້ມູນທີຢູ່…. ແຍກໃຫ້ເຫັນ ໜີສິນຕ້ອງຈ່າຍ (ໜີ້ທີ່ເຮົາຍັງບໍ່ທັນຊຳລະຄ່າເຄື່ອງ) ແລະ ລາຍການທີ່ເຮົາຊື້ເຄື່ອງໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
 6. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ: ຄູ້ມຄອງກ່ຽວກັບລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ທີ່ຕິດພັນກ່ຽວກັບທຸລະກິດເຊັ່ນ: ລາຍຮັບນອກຈາກການຂາຍເຄື່ອງ, ລາຍຈ່າຍຄ່ານ້ຳ, ຄ່າໄຟ…. ໂດຍສາມາດຕິດຕາມໄດ້ເລກທີ, ປະເພດ, ຊື່ຜູ້ເຄື່ອນໄຫວ, ເບີ້ໂທຕິດຕໍ່, ຈຳນວນເງິນ, ເຫດຜົນຮັບ ຫຼື ຈ່າຍ, ພະນັກງານສ້າງ, ວັນທີ, ເດືອນ, ປີ ສ້າງ.
 7. ລະບົບລາຍງານ: ປະກອບມີລະບົບລາຍງານອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກໃຊ້ຕາມເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ແລະ ຕາມວັນທີ, ເດືອນ, ປີ ທີ່ເຮົາກຳນົດເອງເຊັ່ນ: ຮູບແບບເສັ້ນສະແດງລາຍຮັບເປັນປະຈຳວັນ, ເດືອນ, ໄລຍະ ແລະ ປີ, ລາຍງານລວມການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດເປັນປະຈຳວັນ, ເດືອນ, ໄລຍະ ແລະ ປີ, ມີເສັ້ນສະແດງສິນຄ້າຂາຍດີ, ສິນຄ້າທີ່ມີຍອດສັ່ງຊື້ຫຼາຍ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ຂາຍແລ້ວມີກຳໄລສູງສຸດ, ລາຍງານຂາຍເຄື່ອງ ຕາມສິນຄ້າ, ຕາມລາຄາຂາຍ, ກູ່ມສິນຄ້າ, ກູ່ມລູກຄ້າ, ກູ່ມລູກຄ້າ….ລາຍງານສາງສິນຄ້າ, ລາຍລະອຽດເພີ່ມສິນຄ້າເຂົ້າສາງ, ສິນຄ້າຕາມບໍລິສັດໃຫຍ່, ລາຍງານຍອດເຫຼືອຂອງສິນຄ້າໃນສາງ, ໜີ້ສິນຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີສິນຕ້ອງຈ່າຍເປັນອັນລະອຽດ.

1. eCIT Online.

ເປັນ Version ໜຶ່ງທີ່ທັນສະໄໝ ໃຫ້ບໍລິການແບບລາຍປີ ໃນການຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານ ທຸລະກິດການຂາຍ ຂອງທ່ານ ແບບ Online ແລະ ສາມາດ ນຳໃຊ້ ໄດ້ທຸກອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕີ, Tabet ແລະ Smart Phone ໂດຍທ່ານ ສາມາດຄູ້ມຄອງ ແລະ ຈັດການທຸລະກິດຂອງທ່ານ ໄດ້ທຸກທີ່ ແລະ ທຸກເວລາ.

2. eCIT Offine.

ເປັນ Version ທີ່ໃຊ້ຕິດຕັ້ງແບບ Offline ໃຫ້ບໍລິການແບບລາຍເຊັນ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍພາຍໃນໄດ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານ ທຸລະກິດ ການຂາຍຂອງທ່ານ ໄດ້ຢ່າງເປັນລະບົບ, ລະອຽດ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ສຳລັບທຸລະກິດການຂາຍຂະໜາດນ້ອຍ, ກາງ ແລະ ໃຫຍ່ ທີ່ມີຫຼາຍສາຂາ ເຊັ່ນ: ຊຸບເປີມາເກັດ Super Market, ມີນິມາກ Mini Mart, ຮ່າງຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າ ທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍສິນຄ້າ ທັງເຄື່ອງຍ່ອຍ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍຕ່າງໆ…… ມີຫຼາກຫຼາຍເຖິງ 12 ພາສາໃຫ້ໄດ້ນຳໃຊ້, ສາມາດຄູ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ ແລະ ຈັດການຂາຍຜ່ານໂທລະສັບມືຖື, ເທບເລັດ ຫຼື ຄອມພິວເຕີໄດ້, ເປັນລະບົບທີ່ທັນສະໄໝ ເໝາະແກ່ນັກທຸລະກິດແຫ່ງຍຸກ 4,0 ທີ່ຕ້ອງການບໍລິຫານທຸລະກິດຂອງຕົນເອງຜ່ານມືຖື ໄດ້ທຸກທີ່, ທຸກເວລາ, ສາມາດສົ່ງອອກລາຍການຕ່າງໆຜ່ານ Email, PDF, Excel.

 1. Dashboard: ແຜນຜັງເສັ້ນສະແດງລວມ, ລີ້ງທາງລັດໃຊ້ປະຈຳ, ການເຄື່ອນໄຫວລ່າສຸດຂອງການຂາຍ, ໃບສະເໜີລາຄາ, ສັ່ງຊື້, ຍ້າຍສາງ, ລູກຄ້າ, ຜູ້ຈຳໜ່າຍ, ສິນຄ້າຂາຍດີປະຈຳເດືອນປະຈຸບັນ ແລະ ເດືອນຜ່ານມາ.
 2. ສິນຄ້າ: ຄູ້ມຄອງລາຍການສິນຄ້າ, ຈຳນວນຄ້າງສາງ (ຕັດສາງໂອໂຕ), ເພີ່ມສິນຄ້າໃໝ່, ນຳເຂົ້າສິນຄ້າດ້ວຍຟາຍ, ພີມລະຫັດບາໂຄດ, ປັບຈຳນວນສິນຄ້າ ແລະ ກວດກາສາງສິນຄ້າ.
 3. ການຂາຍ: ມີ 02 ຮູບແບບການຂາຍດ້ວຍ POS ແລະ ຂາຍແບບທຳມະດາ, ມີລາຍການຕິດຕາມການຂາຍທັງ 02, ຂໍ້ມູນຂົນສົ່ງ ແລະ ບັດຄູປ໋ອງສະມາຊິກ.
 4. ໃບສະເໜີລາຄາ: ຄູ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມລາຍການເຄື່ອນໄຫວສະເໜີລາຄາໃຫ້ລູກຄ້າ ໂດຍສາມາດເພີ່ມເປັນບິນຂາຍໄດ້.
 5. ການສັ່ງຊື້: ຕິດຕາມ ແລະ ຈັດການລາຍການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ, ຄູ້ມຄອງໜີ້ສິນນຳຜູ້ຈຳໜ່າຍ, ຕິດຕາມລາຍຈ່າຍທີ່ຕິດພັນກ່ຽວກັບທຸລະກິດ.
 6. ຍ້າຍສາງ: ຄູ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມລາຍການຍ້າຍສາງສິນຄ້າ ຈາກສາຂາໜຶ່ງໄປອີກສາຂາໜຶ່ງ ໂດຍມີສະຖານະຮັບສົ່ງລະອຽດ.
 7. ສົ່ງສິນຄ້າຄືນ: ຄູ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມລາຍການການສົ່ງສິນຄ້າຄືນຂອງລູກຄ້າ.
 8. ຜູ້ຄົນ: ຄູ້ມຄອງ ແລະ ຈັດການຜູ້ໃຊ້ລະບົບຕາມແຕ່ລະສາຂາ, ພະນັກງານຂາຍຕາມສາຂາ, ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ, ໜີ້ສິນລູກຄ້າ, ຂໍ້ມູນຜູ້ຈຳໜ່າຍ ແລະ ໜີ້ສິນ.
 9. ແຈ້ງເຕືອນ: ສາມາດສົ່ງແຈ້ງເຕືອນ, ແຈ້ງການຕ່າງໆເຖິງລູກຄ້າ, ພະນັກງານຕາມສະບາຍ ໂດຍມີກຳນົດເວລາທີ່ແນ່ນອນ ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ວັນທີສິນສຸດ.
 10. ປະຕິທິນ: ໃຊ້ເພື່ອຈັດການໂປໂມຊັ່ນຕ່າງໆ.
 11. ຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ: ລະບົບ, ຈຸດຂາຍ POS, ພິ່ນເຕີ, ໂລໂກ, ສະກຸນເງິນ, ກູ່ມລູກຄ້າ, ປະເພດລາຄາ, ໝວດໝູ່ສິນຄ້າ, ປະເພດລາຍຈ່າຍ, ຫົວໜ່ວຍກຳນົດໄດ້ຕາມໃຈ, ຍີຫໍ່, ຄຸນລັກສະນະສິນຄ້າ, ສາງສິນຄ້າ (ຫຼື ສາຂາ), ຮູບແບບ Email, ກູ່ມສິດນຳໃຊ້ລະບົບ ແລະ ສຳຮອງຂໍ້ມູນ.
 12. ລະບົບລາຍງານ: ແຜນຜັງລວມ, ສະຖິຕິສາງສິນຄ້າ (ສາຂາ), ສິນຄ້າຂາຍດີ, ການລົງທະບຽນເປີດຂາຍ POS ຂອງພະນັກງານ, ແຈ້ງເຕືອນຈຳນວນສິນຄ້າໃກ້ໝົດ, ສິນຄ້າລວມ, ການປັບປຸງຈຳນວນສິນຄ້າ, ຍອດຂາຍຕາມປະເພດ, ຍີຫໍ່ສິນຄ້າ, ຍອດຂາຍລາຍວັນ, ເດືອນ, ລາຍງານຂາຍລາຍວັນ, ເດືອນ, ການຊຳລະ, ອາກອນ, ກຳໄລຂາດທຶນ, ສັ່ງຊື້ປະຈຳວັນ, ເດືອນ, ລາຍການສັ່ງຊື້ປະຈຳວັນ, ເດືອນ, ລາຍງານລູກຄ້າ, ຜູ້ຈຳໜ່າຍ ແລະ ພະນັກງານ ໂດຍມີເງື່ອນໄຂໃຫ້ເລືອກ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ທົດລອງນ້ຳໃຊ້ຟຼີ:

free-demo