ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຮັບພັດທະນາໂປຣແກຣມ

banner9

ທາງພວກເຮົາຮັບພັດທະນາທຸກໆໂປຣແກຣມ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກທ່ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ອົງກອນຂອງພວກທ່ານ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ງ່າຍດາຍໃນການຄູ້ມຄອງ ມີລະບົບຖານຂໍ້ມູນເປັນລະອຽດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດບໍລິຫານອົງກອນໄດ້ໃນລະດັບ ໂລກ ແຫ່ງຍຸກໄອທີ.

ພັດທະນາເປັນລະບົບພາສາລາວ, ນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອພັດທະນາ ໃຫ້ໂປຼແກຼມງາມຕາ, ສາມາດໃຊ້ງານງ່າຍ ແລະ ສະດວກ ໃນການຄູ້ມຄອງ.

ບັນດາໂປຼແກຼມທີພວກເຮົາມີຢູ່ ໂດຍໄດ້ຮັບການເຊື່ອໝັ້ນຈາກບໍລິສັດຕ່າງໆ

ໂທພົວພັນໂດຍກົງໄດ້ ເພື່ອທ່ານໄດ້ຮັບຄຳປຶກສາທີ່ດີກ່ຽວກັບຍຸກໄອທີ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *