ວີດີໂອ ຂ້າງລູ່ມ ເປັນການຊີ້ແຈ້ງ ຈາກ ຂະແໜງຄູ້ມຄອງທີ່ດິນ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລາຍລະອຽດ ມາຟັງໃນວີດີໂອ ນຳກັນເລີຍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *