ຂ່າວຈາກ: ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ໄທລາຍງານວ່າ ການທີ່ ມີຮູບຖ່າຍ ຂອງນ້າແອັດ ວົງຄາຣາບາວ ທີ່ ໄຊຊະນະ ມາຖ່າຍນຳ ໂດຍການ ຢືນຢັນ ຈາກ ນ້າແອັດວ່າ ການມີຮູບຖ່າຍແບບນັ້ນຍ້ອນ…

Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *