ຮັບພະນັກງານການຕະຫຼາດເພີ່ມ (ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)

ຮັບພະນັກງານການຕະຫຼາດເພີ່ມ (ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)

ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ພວກເຮົາ ເປັນບໍລິສັດ ທີ່ດຳເນີນ ທຸລະກິດ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍກ້ອງວົງຈອນປິດ Dahua Technology ຜູ້ນຳຄວາມປອດໄພ ລະດັບໂລກ, ເປັນບໍລິສັດທີ່ພັດທະນາກ່ຽວກັບໂປຼແກຼມ, ແອັບມືຖື, ເວັບໄຊ, ແວັບແອັບ…. ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານເພີ່ມ ບາງຕຳແໜ່ງດັ່ງນີ້:

ຮັບພະນັກງານການຕະຫຼາດ ແລະ ພະນັກງານ IT Support ເພີ່ມ

ຮັບພະນັກງານການຕະຫຼາດ ແລະ ພະນັກງານ IT Support ເພີ່ມ

ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ພວກເຮົາ ເປັນບໍລິສັດ ທີ່ດຳເນີນ ທຸລະກິດ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍກ້ອງວົງຈອນປິດ Dahua Technology ຜູ້ນຳຄວາມປອດໄພ ລະດັບໂລກ ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານເພີ່ມ ບາງຕຳແໜ່ງດັ່ງນີ້: