ຂ່າວດີ ຂ່າວດີ ປະຈຸບັນນີ້ ທາງ ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດ ພຽງຜູ້ດຽວ ໄດ້ນຳເອົາເທັກໂນໂລຢີ ຫຼື ໂປຼແກຼມໃໝ່ໆ ເຂົ້າມາໝູນໃຊ້ ເພື່ອສອນຄອມພິວເຕີ ແບບ Online

     ໃນການປະຍຸກໃຊ້ ໂປຼແກຼມ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ນີ້ ເຂົ້າໃນ ຫຼັກສູດການສອນ ເພື່ອຊ່ວຍ ໃຫ້ນັກຮຽນຮູ້ທັງຫຼາຍ ທີ່ຕ້ອງການຢາກຮຽນເພີ່ມ ວິຊາຄອມພິວເຕີ ຫຼື ວິຊາໄອທີ ແຕ່ບໍ່ມີເວລາ ທີ່ຈະໄປຮຽນເພີ່ມ ຕາມສູນຕ່າງໆ ແລະ ເປັນຄົນທີ່ຢູ່ຕ່າງຖິ່ນ, ຕ່າງແຂວງ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍ ຄ່າສິ້ນເປືອງຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ຄ່າເດີນທາງ, ຄ່າເຊົ່າຫໍ, ຄ່ານ້ຳມັນລົດທຽວ, ຄ່າກິນຢູ່…….

     ປະຈຸບັນນີ້ ທາງບໍລິສັດ ພວກເຮົາໄດ້ ປະຍຸກໃຊ້ ໂປຼແກຼມ ທັນສະໄໝ ເພື່ອສອນໃຫ້ ທ່ານ ວິຊາຕ່າງໆ ຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການຮຽນ ໄດ້ແບບ ອອນລາຍ (Online) ແລະ ບໍ່ຈຳກັດ ຈຳນວນພົນ, ສິ່ງສຳຄັນ ແມ່ນທ່ານ ສາມາດຮຽນ ເວລາໃດກໍ່ໄດ້, ຢູ່ໃສກໍ່ຮຽນໄດ້ ເຊັ່ນ: ໄປນັ່ງຢູ່ຮ້ານ ທີ່ມີ Free Wifi, ຫ້ອງອິນເຕີເນັດ…… ໂດຍທີ່ບໍ່ຖືກເວລາບັງຄັບ ແລະ ນຳໃຊ້ມືຖື SmartPhone ຫຼື ຄອມພິວເຕີ ຂອງພວກທ່ານ ເຂົ້າໃນການຮ່ຳຮຽນ ຂໍພຽງທ່ານ ມີພຽງອິນເຕີເນັດ ກໍ່ສາມາດຮຽນໄດ້.

     ລະບົບການສອນຂອງພວກເຮົາ ຈະມີການຄູ້ມຄອງຫຼັກສູດການຮຽນ ແຍກເປັນວິຊາອັນລະອຽດສະເພາະ, ມີການກິດຈະກຳຫຼາກຫຼາຍ, ມີການສອບເສັງຜ່ານອອນລາຍ ແລະ ມີການຄູ້ມຄອງນັກສຶກສາ ຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອໃຫ້ການສິດສອນ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຂອງນັກຮຽນ ອອກມາດີ. ທ່ານສາມາດ ລົງທະບຽນ ໄດ້ໃນລິ້ງຂ້າງລູ່ມ ແລະ ປະຈຸບັນ ພວກເຮົາມີ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮຽນຟຼີ 01 ວິຊາຄື: Microsoft Office Word – Excel 2010 Free.

ລາຍລະອຽດ ເພີ່ມເຕີມໃນວີດີໂອ ຂ້າງລູ່ມ:

iStock_000016029216Small

Online_Learning_3990-1728x1080

learning-online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *